Exchange Rate
Modem

ASM5800

Specifications

Modem vệ tinh ASM5800 mới nhất của Agilis được cải tiến từ modem thông dụng ASM4800 với chi phí thấp hơn. ASM5800 dùng công nghệ độc quyền điều chế và giải điều chế của iDirect để khử hoàn toàn tách biệt phát và thu IF và kết hợp những bộ lọc của chúng.