Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,620.00
SGD18,150.07
GBP29,503.61
HKD3,042.12
CHF25,862.81
JPY186.33
AUD16,882.69
CAD17,865.65
EUR26,204.51
THB730.45