Exchange Rate
USD24,840.00
SGD18,344.38
GBP30,473.22
HKD3,224.19
CHF26,679.73
JPY183.74
AUD16,988.58
CAD18,865.33
EUR26,565.16
THB707.02
Company news
(Tiếng Việt) Hội thảo Giới thiệu thiết bị thông tin vệ tinh mang vác cơ động