Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Company news
(Tiếng Việt) Hội thảo Giới thiệu thiết bị thông tin vệ tinh mang vác cơ động