Danh mục menu
Tỷ giá
USD23375
SGD17172.15
GBP30645.68
HKD3009.84
CHF24474.69
JPY209.46
AUD17044.94
CAD18148.45
EUR27511.97
THB733.87