Danh mục menu
Tỷ giá
USD22750
SGD16808.6
GBP29939.38
HKD2933.32
CHF23323.66
JPY201.59
AUD17909.78
CAD18289.88
EUR26979.36
THB699.78