Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,270.00
SGD16,932.66
GBP29,087.25
HKD2,994.11
CHF23,516.65
JPY184.18
AUD16,488.02
CAD18,335.57
EUR24,892.92
THB682.13