Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,540.00
SGD17,277.03
GBP28,853.60
HKD3,028.95
CHF24,889.20
JPY181.22
AUD16,535.32
CAD18,473.04
EUR24,641.54
THB665.62