Danh mục menu
Tỷ giá
USD23250
SGD17268.75
GBP30545.36
HKD2978.56
CHF23472.16
JPY210.83
AUD16549.83
CAD17450.91
EUR26754.21
THB747.12