Danh mục menu
Tỷ giá
USD22760
SGD16778.7
GBP29262.44
HKD2926.41
CHF23633.54
JPY208.71
AUD18018.19
CAD18202.79
EUR26941.91
THB695.98