Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,150.00
SGD17,534.87
GBP32,550.65
HKD3,014.52
CHF25,630.68
JPY215.40
AUD18,131.05
CAD19,082.06
EUR28,235.33
THB753.70