Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,310.00
SGD17,054.07
GBP29,328.16
HKD2,999.97
CHF24,223.84
JPY186.84
AUD16,570.65
CAD18,368.69
EUR25,217.23
THB686.48