Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,110.00
SGD17,195.61
GBP32,157.66
HKD3,007.45
CHF25,413.83
JPY214.17
AUD17,245.93
CAD18,595.29
EUR27,776.62
THB712.09