Exchange Rate
USD23,260.00
SGD17,582.93
GBP31,501.24
HKD3,036.20
CHF25,957.42
JPY225.81
AUD17,325.80
CAD18,105.09
EUR28,329.30
THB779.04
Monitoring Cameras

Camera bảo vệ EHX *E

Specifications

Chuyên dụng, ngoài trời,phòng chống nổ

– Câu trúc bằng nhôm.
– Có thể điều chỉnh láp đặt trên giá
– Có thể dùng kích thước loại 4-inch (10,16 cm), 6-inch(15,24 cm) và 8-inch (20,32 cm).
– Có thể dùng Variety của Harsh/hoặc Hazardous Environments có thẻ bao gồm Marine Environments.