Exchange Rate
USD23,165.00
SGD17,658.81
GBP31,967.39
HKD3,022.79
CHF26,407.61
JPY226.89
AUD18,056.91
CAD18,418.07
EUR28,579.50
THB783.96
Products

GX1500S

Specifications

• Class D DSC
• Công suất phát 25W
• Kết cấu chịu nước
• Micro khử nhiễu
• Gọi báo nguy hiểm DSC