Exchange Rate
USD23,165.00
SGD17,677.46
GBP32,000.19
HKD3,022.79
CHF26,333.41
JPY227.24
AUD18,152.96
CAD18,558.11
EUR28,506.52
THB784.74
Products

GX3000S

Specifications

• Class D DSC
• Điều khiển âm tone
• Công suất phát 25W
• Công suất phát thanh 30W
• Kết cấu chịu nước