Exchange Rate
USD23,120.00
SGD17,596.38
GBP32,639.28
HKD3,015.41
CHF25,566.58
JPY220.17
AUD18,317.94
CAD18,527.42
EUR28,407.77
THB775.61
Anten

EPAK Maritime VSAT Broadband SatCom-Line SC60/SC90 Antenna System

Specifications

Hệ thống Anten hàng Hải SC60 Ku-band của EPAK là một trong những anten vệ tinh 2 đường Ku-band nhỏ nhất trên thế giới. Hệ thống có giá hợp lý và lý tưởng cho internet băng rộng hàng hải.