Exchange Rate
USD23,230.00
SGD17,579.88
GBP31,361.78
HKD3,032.19
CHF26,032.94
JPY226.46
AUD17,345.67
CAD18,094.19
EUR28,363.75
THB778.29
Monitoring Cameras

ES30S/ES31C Series Positioning System

Specifications

Hệ thống ESPRIT với Camera IOP và kết hợp cần gạt nước

– Thu, quay quét & mui che, và tài liệu đính kèm và kết hợp với mắt quang, hộp đóng gói (IOP)
– Tiêu điểm tự chọn với việc ghi đè
– Chương trình cài đặt Camera
– Toàn bộ đa giao thức thu/điều khiển
– Thay đổi tốc độ quét: 0.1° đến 100° với vị trí thứ 2 tương ứng.