Exchange Rate
USD23,620.00
SGD18,132.11
GBP29,434.52
HKD3,040.84
CHF25,764.93
JPY185.23
AUD16,785.02
CAD17,800.25
EUR26,185.21
THB729.33
LNA & LNB

LNA BB 1020A L-Band

Specifications

• Dải tần: 1000 – 2000 MHz
• Hệ số tạp âm thấp: 0.8 dB, tối đa 1.0 dB (tại 18ºC)
• IP3 cao
• Tăng ích: tối thiểu 28 dB