Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,750.00
SGD17,837.96
GBP29,086.99
HKD3,050.94
CHF26,174.03
JPY179.99
AUD16,008.86
CAD17,502.91
EUR26,035.36
THB696.71