Danh mục menu
Tỷ giá
USD23,620.00
SGD18,180.54
GBP29,086.72
HKD3,037.89
CHF26,080.79
JPY187.76
AUD16,842.19
CAD17,887.10
EUR26,286.54
THB724.47